Detailní popisy kurzů naleznete v záložce Naše kurzy. Kurzy jsou napsány dle požadavků „Šablony II“ a „Šablony III“.

Přihlašujte se prosím na kurzy vyplněním online formuláře https://forms.gle/qHbe8QdyohqdnKjaA
Rok 2021
Vážení zájemci, na následující měsíce jsme pro Vás připravili tyto webináře/prezenční kurzy:
1. Pokroky a aktuální trendy ve vybraných chemických oborech (webinář)

Pro posluchače jsou připraveny 4 bloky odborné chemie, tj. nejedná se o návrh učebních aktivit do výuky, ale aktuální pokroky a trendy v oblasti 1) medicinální chemie, 2) jaderné chemie, 3) kvantové chemie a 4) chemie a energie/energetiky. Vhodné zejména pro učitele chemie na ZŠ, G a SŠ. Každý blok je veden jiným lektorem – odborníkem z praxe. 

Termíny (vždy 15.00-18.30): Čtvrtek 16.9. a středa 22.9.

Cena: 2.000 Kč.

2. Konstruktivistická výuka chemie na ZŠ a VG (prezenční kurz, 16 VH)

Prakticky laděný seminář naplněný chemickými aktivitami ve stylu konstruktivistické výuky. Čekají nás úlohy teoretické i praktické, BOV, kooperativní a skupinové učení, bezpečnost práce, vybrané aktivizační metody (převrácená třída, JITT, vrstevnické učení, INSERT (pro práci s texty i videi), kostka, párové učení) – jejich teoretická východiska a aplikace na různé tematické celky při výuce chemie (výběr učiva, vhodné metody, provádění reflexe s žáky), vedení portfolií a mnoho dalšího :-)

Termín: Pátek 17.9. a sobota 18.9. (Praha)

Cena: 4.500 Kč.

3. Badatelsky orientovaná výuka přírodních věd na ZŠ a SŠ (prezenční kurz, 8 VH)

Prakticky laděný kurz – čeká Vás pět mezipředmětových laboratorních úloh (Ch-Fy-Př), které je možné provádět v laboratoři i běžné třídě, které si v roli žáků vyzkoušíte a poté si je rozebereme z pedagogicko-didaktického hlediska. Součástí kurzu je i videorozbor hodiny vedené ve stylu BOV a praktické tipy a rady pro práci s prezentovanými materiály v hodinách a možnostmi jejich hodnocení, možnost zapojení všech žáků ve třídě. 

Termín: Pátek 24.9. (Praha)

Cena: 2.100 Kč.

4. Revize RVP ZV s důrazem na oblast Člověk a příroda (webinář)

Posluchači se seznámí se stávající a plánovanou (revidovanou) podobou RVP ZV. Konkrétně se bude zejména jednat o změnu v očekávaných výstupech, učivu, minimální doporučené úrovni a zavedení nové kompetence (digitální). Postupně pak budou rozebrány jednotlivé oblasti – tj. fyzika, chemie, přírodopis a zeměpis. Promítnutí diskutovaných změn RVP ZV do všech oblastí a dokumentace spojených s výukou (tj. např. navázání na mezipředmětové vztahy, průřezová témata; v rámci změny pojetí výuky informatiky i možné změny učebního plánu). 

Termín: Úterý 5.10.2021 (odpoledne).

Cena: 1.400 Kč.

5. Učební úlohy ve výuce ruského jazyka (webinář)

Během webináře se seznámíte s teorií učebních úloh, jejich strukturou a možnosti zařazení do výuky ruského jazyka včetně rozvoje klíčových kompetencí s využitím učebních úloh jako nástrojem pro rozvíjení myšlenkových operací žáků, spolupráce či kooperace žáků, schopnosti vyhledávat potřebné informace v učebnicích, literatuře či na internetu a v neposlední řadě k osvojování či rozšiřování probraného učiva).  Charakteristika a příklady konkrétních učebních úloh vhodných do jednotlivých fází učebního procesu (např. motivace, expozice, fixace učiva), práce s  s videonahrávkami různých žánrů a úrovní s využitím připravených modelových pracovních listů - důraz na rozvoj různých jazykových prostředků (výslovnost, slovní zásoba, gramatika) a zejména řečových dovedností (poslech, psaní, ústní projev).  Inspirativními webovými portály jako zdroji učebních úloh a mnoho dalšího. 

Termíny (vždy 15.00-18.30): Čtvrtky 7.10. a 14.10.

Cena: 2.000 Kč.

6. Elektromagnetické děje a energetika ve výuce fyziky na ZŠ a SŠ (webinář, 8 VH) 

Webinář bude obsahovat jak odborné části, tak učební úlohy a aktivity do výuky. Postupně si projdete témata elektrická energie, fosilní a obnovitelné zdroje, nové trendy v oboru, jako je směr k decentrální výrobě elektřiny a možnosti ukládání elektrické energie. Pojednání o počátcích elektrifikace České republiky, vysvětlení pojmů elektrizační soustava, přenosová soustava včetně naznačení legislativního rámce daného Energetickým zákonem. Využití a spotřeba elektrické energie. Konkrétní učební úlohy (náměty) k prezentovaným tématům, včetně aplikačních příkladů vedoucích k názornému výkladu daného tématu.

Termíny (vždy 16.30-18.00): Čtvrtky 21.10., 4.11., 11.11. a 18.11.

Cena: 2.000 Kč.

 


Plánované webináře (podzim 2021)

V případě, že máte o webinář zájem, vyplňte nezávaznou přihlášku a až budeme vědět přesný termín, napíšeme Vám e-mail s informací: https://forms.gle/qHbe8QdyohqdnKjaA

Moderní pohled na makronutrienty a jejich vliv na zdraví

Online adaptace oblíbeného kurzu „Vztahy mezi přírodopisem (biologií), výchovou ke zdraví, chemií a medicínou pro ZŠ a SŠ formou BOV“. Webinář je veden učitelem-didaktikem (pestré a konkrétní pojetí tématu ve výuce na ZŠ a SŠ; adaptace do online výuky) a lékařem (přednáško-diskuse na téma vliv stravovacích návyků a životního stylu na lidské zdraví, civilizační choroby, alternativní výživové směry apod.). Vhodné zejména pro učitele Bi/Př, CH, VkZ na ZŠ, VG, G a SŠ. Součástí webináře jsou i praktické úlohy ve stylu badatelsky orientované výuky.

   

Učební úlohy ve výuce chemie pro ZŠ a VG

Jedná se o zcela nový kurz (webinář), kde se postupně seznámíme s různými typy učebních úloh – aktivit do výuky ve stylu konstruktivistické výuky. Vždy bude propojení téma-konkrétní úloha, tzn. nejedná se o „teorii“, doplněná konkrétními pracemi žáků. Součástí bude i využití mobilních a webových aplikací při řešení úloh během distanční výuky a možnosti rozvoje funkčních gramotností ve výuce chemie. Vhodné zejména pro učitele chemie na ZŠ/VG.

Učební úlohy ve výuce chemie pro SŠ

Jedná se o zcela nový webinář na základě poptávky ze strany učitelů, kteří si prošli analogickým kurzem pro ZŠ/VG. Postupně si projdeme náročnější úlohy a učební materiály vhodné do výuky chemie na SŠ a pokrývající čtyři hlavní oblasti (obecná, anorganická a organická chemie, biochemie). Vhodné zejména pro učitele chemie na SŠ a G.

Další plánované webináře (v případě dostatečného zájmu)

Rozvoj kompetencí pedagoga pro vedení klubu zábavné logiky a deskových her (webinář, 4 VH)

Možná pojetí klubu zábavné logiky a deskových her, teoretická východiska a příklady dobré praxe + metodika pro vzdělávání heterogenní skupiny žáků, efektivní týmovou spolupráci, využití potenciálu každého žáka včetně podpory rovnosti přístupu ke kvalitnímu vzdělávání. Většina času webináře bude zaměřena na konkrétní aktivity do kroužku (hry, úlohy, sebehodnocení, reflexe). 

Rozvoj kompetencí pedagoga pro vedení badatelského klubu (webinář, 4VH)

Možná pojetí badatelského klubu, teoretická východiska a příklady dobré praxe + metodika pro vzdělávání heterogenní skupiny žáků, efektivní týmovou spolupráci, využití potenciálu každého žáka včetně podpory rovnosti přístupu ke kvalitnímu vzdělávání. Většina času webináře bude zaměřena na konkrétní aktivity do kroužku (teoretické i praktické úlohy, sebehodnocení, reflexe, laborovaní, recyklování). 

Příprava a vyhodnocení projektového dne ve výuce i mimo školu (webinář, 4 VH)

Obecný úvod o projektech – teoretické vymezení, rozdíl mezi projektovou a (integrovanou) tematickou výukou, co je a není projekt, fáze projektového dne, tipy pro úspěšnou realizaci. Ukázka a rozbor konkrétních projektů připravených lektorem (např. v rámci výuky přírodovědných předmětů/realizace průřezového tématu výchova k myšlený v evropských a globálních souvislostech/projekty mimo prostory školy) i dalších autorů.  Výběr tématu projektového dne, přesah projektu do jednotlivých vzdělávacích oblastí a průřezových témat, práce s heterogenní skupinou a integrace všech žáků, stanovení očekávaných výstupů projektu.

Příprava a vyhodnocení projektového dne ve výuce i mimo školu (webinář, 4 VH)

Obecný úvod o projektech – teoretické vymezení, rozdíl mezi projektovou a (integrovanou) tematickou výukou, co je a není projekt, fáze projektového dne, tipy pro úspěšnou realizaci. Ukázka a rozbor konkrétních projektů připravených lektorem (např. v rámci výuky přírodovědných předmětů/realizace průřezového tématu výchova k myšlený v evropských a globálních souvislostech/projekty mimo prostory školy) i dalších autorů.  Výběr tématu projektového dne, přesah projektu do jednotlivých vzdělávacích oblastí a průřezových témat, práce s heterogenní skupinou a integrace všech žáků, stanovení očekávaných výstupů projektu.

Konstruktivistický přístup k praktické i teoretické výuce chemie (webinář, 8 VH) 

Speciální webinář pro učitele chemie, který s výukou začínají nebo učí „neaprobovaně“, tzn. praktické informace a tipy do výuky, který Vám pomohou tuto překážku překonat. N

áročnější učivo a jak ho žákům předat a pomoci zvládnout, výběr učiva a jeho uspořádání, tištěné materiály a učebnice/pracovní sešity, bezpečnost práce a možnosti realizace jednodušších žákovských experimentů, aktivizující metody ve výuce chemie.