top of page

TERMÍNY KURZŮ

Přihlašujte se prosím na kurzy vyplněním online formuláře https://forms.gle/qHbe8QdyohqdnKjaA

Jaro 2024

Vážení zájemci, na jaro 2024 pro Vás připravujeme tyto prezenční kurzy a již nyní přijímáme předběžné přihlášky:

​Prezenční kurzy

Badatelsky orientovaná výuka přírodních věd na ZŠ a SŠ (8 VH)

Prakticky laděný kurz –  čekají Vás mezipředmětové laboratorní úlohy (Ch-Fy-Př), které je možné provádět v laboratoři i běžné třídě, které si v roli žáků vyzkoušíte a poté si je rozebereme z pedagogicko-didaktického hlediska. Součástí kurzu je i videorozbor hodiny vedené ve stylu BOV a praktické tipy a rady pro práci s prezentovanými materiály v hodinách a možnostmi jejich hodnocení, možnost zapojení všech žáků ve třídě.

Praha: pátek 10.5.2024 (poslední 3 volná místa) Informace v PDF zde.

Cena: 2.300 Kč.

Radioaktivita, ionizující záření a jeho využití a energetika ve výuce fyziky na ZŠ a SŠ (8 VH)

Motivace, proč by se žáci o těchto tématech měli učit, přírodní a umělé zdroje ozáření a radon jako nejvýznamnější z nich, působení ionizujícího záření na lidskou buňku/DNA. Když záření léčí aneb využití ionizujícího záření v radiodiagnostice, nukleární medicíně a radioterapii. Černobyl, Fukušima a další radiační havárie i neradiační nehody. Aktuální jaderná energetika ČR a jeho perspektivy. Výběr z mediální interpretace z jaderného odvětví aneb fakta vs. emoce ve společnosti. Témata budou doplněna tipy na práci do výuky včetně diferenciace učiva, a přesahy do environmentální a mediální výchovy.

Praha: pátek 31.5.2024 Informace v PDF zde.

Cena: 2.300 Kč.

Konstruktivistická výuka chemie na ZŠ a VG (16 VH; 2*8 VH)

Prakticky laděný seminář naplněný chemickými aktivitami ve stylu konstruktivistické výuky. Čekají nás úlohy teoretické i praktické, BOV, kooperativní a skupinové učení, bezpečnost práce, vybrané aktivizační metody (převrácená třída, JITT, vrstevnické učení, INSERT (pro práci s texty i videi), kostka, párové učení) – jejich teoretická východiska a aplikace na různé tematické celky při výuce chemie (výběr učiva, vhodné metody, provádění reflexe s žáky), vedení portfolií a mnoho dalšího :-) Je možné vykázat jako 1*16 nebo 2*8 hodin.

Praha: pátek 4.10. a sobota 5.10.2024 Informace v PDF zde.

Cena: 4.900 Kč.

Teorie relativity, génius Einstein a revoluce ve fyzikálním smýšlení

Teorie relativity je základním pilířem (nejen) teoretické fyziky. Pojem, že je něco „relativní“ používáme dnes a denně. Co to ale znamená ve fyzice? Jaký je rozdíl mezi speciální a obecnou relativitou? Umožňují fyzikální zákony cestovat v čase? Náš vesmír je prý čtyřrozměrný, tak kdepak je ten čtvrtý rozměr? Začněme hezky od pana Newtona, provrtejme klasickou mechaniku jako ementál a nechme toho blázna z patentového úřadu, aby nám ji spravil. Odpovíme na otázku, proč Einsteinovi trvalo 10 let než speciální relativitu zobecnil, a neopomeneme se na jednoho z největších géniů všech dob podívat také očima nefyzika jako na člověka – pacifistu a humanistu, milovníka žen, filosofa, otce atomového věku (?) nebo občana podezřelého z „neamerických“ a komunistických aktivit.

Praha: podzim 2024

Cena: 2.300 Kč.

Konstruktivistická výuka fyziky na ZŠ a VG (8 VG)

V úvodu budou stručně nastíněny aktuální trendy v badatelsky orientované výuce fyziky. Poté se dozvíte na konkrétních příkladech, jak vést efektivně lekci (výklad) a získat čas na (následnou) skupinovou práci a další aktivity včetně praktické ukázky různých druhů skupinové práce, únikových her. Část výukových aktivit bude věnována projektům a velkým výstupům ve fyzice, ICT ve výuce fyziky – ukázky využití ICT ve výuce fyziky s důrazem na aktivní činnost žáků (např.  Action Bound, Baamboozle, Edpuzzle). Dalším tématem budou  kritéria hodnocení a sebehodnocení žáků a jejich výstupů. Jedná se o konkrétní aktivity, které budete moci přímo využít ve výuce. 

Praha: podzim 2024

Cena: 2.300 Kč.

Proběhlé kurzy

Tyto kurzy momentálně nemají vypsány termíny. V případě zájmu vyplňte přihlášku, vyberte si kurz a jak budeme vědět termíny, napíšeme Vám, zda Vám termín vyhovuje a chcete se zúčastnit.

Třídní management a jeho význam pro funkční kolektiv: tipy do praxe (pro učitele 1. a 2. stupně a víceletých gymnázií, 8 VH)

Vedení třídnické hodiny a její význam – jednotlivé části a ukázky aktivit. Praktické ukázky formy dialogu k různým tématům, využití metody Soap box v třídnické hodině. Tripartity – význam tripartit, ukázky přípravy žáků pro vedení tripartity, ukázky a řešení jednotlivých situací, které mohou během tripartit nastat. Personal reflection a proč ho zařazujeme do výuky, jeho význam z hlediska prevence syndromu vyhoření. Ukázky jednotlivých aktivit pro žáky ve volných hodinách, využití na školních akcích a ukázky projektové výuky na výjezdech mimo školu. Význam projektů napříč třídami a ročníky. Action Bound.  Efektivní vedení pedagogické dokumentace třídním učitelem.

Cena: 2.300 Kč.

Badatelské lekce, skupinová práce, projektová výuka a ICT ve výuce matematiky na ZŠ a VG (8 VH)

Principy konstruktivistické výuky matematiky a aktuální trendy. Vedení efektivní lekce (výkladu) a díky tomu získání času na (následnou) skupinovou práci a další aktivity v duchu konstruktivistické výuky. Skupinová práce v matematice – praktické ukázky různých druhů skupinové práce ve výuce matematiky, únikové hry. Projekty a velké výstupy v matematice – ukázky projektových zadání a studijních plánů,  propojení matematiky s praxí, ukázky využití ICT ve výuce matematiky s důrazem na aktivní činnost žáků (např.  Action Bound, Baamboozle, Edpuzzle). Kritéria hodnocení a sebehodnocení žáků a jejich výstupů.

Cena: 2.300 Kč. 

pracovni list compressed.jpeg
bottom of page