Detailní popisy kurzů naleznete v záložce Naše kurzy. Kurzy jsou napsány dle požadavků „Šablony II“.
Přihlašujte se prosím na kurzy vyplněním online formuláře https://forms.gle/qHbe8QdyohqdnKjaA
Rok 2021
Vážení zájemci, na následující měsíce jsme pro Vás připravili tyto webináře/prezenční kurzy:
1. Revize RVP ZV s důrazem na oblast Člověk a příroda

Posluchači se seznámí se stávající a plánovanou (revidovanou) podobou RVP ZV. Konkrétně se bude zejména jednat o změnu v očekávaných výstupech, učivu, minimální doporučené úrovni a zavedení nové kompetence (digitální). Postupně pak budou rozebrány jednotlivé oblasti – tj. fyzika, chemie, přírodopis a zeměpis. Promítnutí diskutovaných změn RVP ZV do všech oblastí a dokumentace spojených s výukou (tj. např. navázání na mezipředmětové vztahy, průřezová témata; v rámci změny pojetí výuky informatiky i možné změny učebního plánu). 

Termín: Čtvrtek 26.8.2021 (12.30 – 16.00).

Cena: 1.400 Kč.

2. Pokroky a aktuální trendy ve vybraných chemických oborech

Pro posluchače jsou připraveny 4 bloky odborné chemie, tj. nejedná se o návrh učebních aktivit do výuky, ale aktuální pokroky a trendy v oblasti 1) medicinální chemie, 2) jaderné chemie, 3) analytické/fyzikální/kvantové chemie a 4) chemie a energie/energetiky. Vhodné zejména pro učitele chemie na ZŠ, G a SŠ. Každý blok je veden jiným lektorem – odborníkem z praxe. 

Termíny (vždy 15.00-18.30): Čtvrtek 16.9. a středa 22.9.

Cena: 2.000 Kč.

3. Konstruktivistická výuka chemie na ZŠ a VG (prezenční kurz, 16 VH)

Prakticky laděný seminář naplněný chemickými aktivitami ve stylu konstruktivistické výuky. Čekají nás úlohy teoretické i praktické, BOV, kooperativní a skupinové učení, bezpečnost práce, vybrané aktivizační metody (převrácená třída, JITT, vrstevnické učení, INSERT (pro práci s texty i videi), kostka, párové učení) – jejich teoretická východiska a aplikace na různé tematické celky při výuce chemie (výběr učiva, vhodné metody, provádění reflexe s žáky), vedení portfolií a mnoho dalšího :-)

Termín: Pátek 17.9. a sobota 18.9. (Praha)

Cena: 4.500 Kč.

4. Badatelsky orientovaná výuka přírodních věd na ZŠ a SŠ (prezenční kurz, 8 VH)

Prakticky laděný kurz – čeká Vás pět mezipředmětových laboratorních úloh (Ch-Fy-Př), které je možné provádět v laboratoři i běžné třídě, které si v roli žáků vyzkoušíte a poté si je rozebereme z pedagogicko-didaktického hlediska. Součástí kurzu je i videorozbor hodiny vedené ve stylu BOV a praktické tipy a rady pro práci s prezentovanými materiály v hodinách a možnostmi jejich hodnocení, možnost zapojení všech žáků ve třídě. 

Termín: Pátek 24.9. (Praha)

Cena: 2.100 Kč.

5. Rozvoj kompetencí pedagoga pro vedení klubu zábavné logiky a deskových her (webinář, 4 VH)

Možná pojetí klubu zábavné logiky a deskových her, teoretická východiska a příklady dobré praxe + metodika pro vzdělávání heterogenní skupiny žáků, efektivní týmovou spolupráci, využití potenciálu každého žáka včetně podpory rovnosti přístupu ke kvalitnímu vzdělávání. Většina času webináře bude zaměřena na konkrétní aktivity do kroužku (hry, úlohy, sebehodnocení, reflexe). 

Termín: Čtvrtek 23.9. a Středa 6.10.

Cena: 1.400 Kč.

6. Rozvoj kompetencí pedagoga pro vedení badatelského klubu (webinář, 4VH)

Možná pojetí badatelského klubu, teoretická východiska a příklady dobré praxe + metodika pro vzdělávání heterogenní skupiny žáků, efektivní týmovou spolupráci, využití potenciálu každého žáka včetně podpory rovnosti přístupu ke kvalitnímu vzdělávání. Většina času webináře bude zaměřena na konkrétní aktivity do kroužku (teoretické i praktické úlohy, sebehodnocení, reflexe, laborovaní, recyklování). 

Termín: Čtvrtek 23.9. a Středa 6.10.

Cena: 1.400 Kč.

7. Příprava a vyhodnocení projektového dne ve výuce i mimo školu (webinář, 4 VH)

Obecný úvod o projektech – teoretické vymezení, rozdíl mezi projektovou a (integrovanou) tematickou výukou, co je a není projekt, fáze projektového dne, tipy pro úspěšnou realizaci. Ukázka a rozbor konkrétních projektů připravených lektorem (např. v rámci výuky přírodovědných předmětů/realizace průřezového tématu výchova k myšlený v evropských a globálních souvislostech/projekty mimo prostory školy) i dalších autorů.  Výběr tématu projektového dne, přesah projektu do jednotlivých vzdělávacích oblastí a průřezových témat, práce s heterogenní skupinou a integrace všech žáků, stanovení očekávaných výstupů projektu.

Termín: Pátek 15.10.

Cena: 1.400 Kč.

Další plánované webináře (termín bude zveřejněn během srpna)

V případě, že máte o webinář zájem, vyplňte nezávaznou přihlášku a až budeme vědět přesný termín, napíšeme Vám e-mail s informací: https://forms.gle/qHbe8QdyohqdnKjaA

Moderní pohled na makronutrienty a jejich vliv na zdraví

Online adaptace oblíbeného kurzu „Vztahy mezi přírodopisem (biologií), výchovou ke zdraví, chemií a medicínou pro ZŠ a SŠ formou BOV“. Webinář je veden učitelem-didaktikem (pestré a konkrétní pojetí tématu ve výuce na ZŠ a SŠ; adaptace do online výuky) a lékařem (přednáško-diskuse na téma vliv stravovacích návyků a životního stylu na lidské zdraví, civilizační choroby, alternativní výživové směry apod.). Vhodné zejména pro učitele Bi/Př, CH, VkZ na ZŠ, VG, G a SŠ. Součástí webináře jsou i praktické úlohy ve stylu badatelsky orientované výuky.

   

Učební úlohy ve výuce chemie pro ZŠ a VG

Jedná se o zcela nový kurz (webinář), kde se postupně seznámíme s různými typy učebních úloh – aktivit do výuky ve stylu konstruktivistické výuky. Vždy bude propojení téma-konkrétní úloha, tzn. nejedná se o „teorii“, doplněná konkrétními pracemi žáků. Součástí bude i využití mobilních a webových aplikací při řešení úloh během distanční výuky a možnosti rozvoje funkčních gramotností ve výuce chemie. Vhodné zejména pro učitele chemie na ZŠ/VG.

Učební úlohy ve výuce chemie pro SŠ

Jedná se o zcela nový webinář na základě poptávky ze strany učitelů, kteří si prošli analogickým kurzem pro ZŠ/VG. Postupně si projdeme náročnější úlohy a učební materiály vhodné do výuky chemie na SŠ a pokrývající čtyři hlavní oblasti (obecná, anorganická a organická chemie, biochemie). Vhodné zejména pro učitele chemie na SŠ a G.

Rok 2020
Vážení zájemci o naše kurzy, vzhledem k současné epidemiologické situaci je termín konání kurzů posunut na rok 2021. Děkujeme za pochopení.

16. 10. – Praha (kurz odložen na rok 2021)

Badatelsky orientovaná výuka přírodních věd na ZŠ a SŠ

23. a 24. 10.Praha (16 VH) (kurz odložen na rok 2021)

Konstruktivistická výuka chemie v 8. ročnících ZŠ a odpovídajících ročnících VG (pokrývá i témata 9. ročníků)