top of page

TERMÍNY WEBINÁŘŮ

Přihlašujte se prosím na webináře vyplněním online formuláře https://forms.gle/qHbe8QdyohqdnKjaA

Jaro 2024

Vážení zájemci, na jaro 2024 pro Vás připravujeme tyto webináře a již nyní přijímáme předběžné přihlášky:

​Webináře

 

Učební úlohy ve výuce chemie na ZŠ a VG (8 VH)

Jedná se o opakování oblíbeného webináře, kde se seznámíme s různými typy učebních úloh – aktivit do výuky ve stylu konstruktivistické výuky. Vždy bude propojení téma-konkrétní úloha, tzn. nejedná se o „teorii“, doplněná konkrétními pracemi žáků. Součástí bude i využití mobilních a webových aplikací při řešení úloh a možnosti rozvoje funkčních gramotností ve výuce chemie. Vhodné zejména pro učitele chemie na ZŠ/VG.

Termín: 14.3., 4.4., 24.4. a 22.5.2024 (stále je možné se přihlásit a zhlédnout první část webináře část ze záznamu) Informace v PDF zde.

Cena: 2.200 Kč.

​Radioaktivita, ionizující záření a jeho využití a energetika ve výuce fyziky na ZŠ a SŠ (8 VH)

Motivace, proč by se žáci o těchto tématech měli učit, přírodní a umělé zdroje ozáření a radon jako nejvýznamnější z nich, působení ionizujícího záření na lidskou buňku/DNA. Když záření léčí aneb využití ionizujícího záření v radiodiagnostice, nukleární medicíně a radioterapii. Černobyl, Fukušima a další radiační havárie i neradiační nehody. Aktuální jaderná energetika ČR a jeho perspektivy. Výběr z mediální interpretace z jaderného odvětví aneb fakta vs. emoce ve společnosti. Témata budou doplněna tipy na práci do výuky včetně diferenciace učiva, a přesahy do environmentální a mediální výchovy.

Termín: 9. 4., 30. 4. a 21. 5. 2024, 16:00-18:00 Informace v PDF zde.

Cena: 2.200 Kč.

Moderní pohled na makronutrienty ve výuce na ZŠ a SŠ (8 VH)

Pojďte se podívat pod pokličku přírodním látkám – lipidům, sacharidům, bílkovinám, vitamínům, hormonům, enzymům a nukleovým kyselinám. Webinář je veden učitelem-didaktikem (pestré a konkrétní pojetí tématu ve výuce na ZŠ a SŠ) a lékařem (přednáško-diskuse na téma vliv stravovacích návyků a životního stylu na lidské zdraví, civilizační choroby, alternativní výživové směry apod.). Vhodné zejména pro učitele Bi/Př, CH, VkZ na ZŠ a SŠ. Součástí webináře jsou i laboratorní úlohy ve stylu badatelsky orientované výuky s důrazem na mezipředmětové vztahy.

Termín: podzim 2024

Cena: 2.200 Kč.

Teorie relativity, génius Einstein a revoluce ve fyzikálním smýšlení (8 VH)

Teorie relativity je základním pilířem (nejen) teoretické fyziky. Pojem, že je něco „relativní“ používáme dnes a denně. Co to ale znamená ve fyzice? Jaký je rozdíl mezi speciální a obecnou relativitou? Umožňují fyzikální zákony cestovat v čase? Náš vesmír je prý čtyřrozměrný, tak kdepak je ten čtvrtý rozměr? Začněme hezky od pana Newtona, provrtejme klasickou mechaniku jako ementál a nechme toho blázna z patentového úřadu, aby nám ji spravil. Odpovíme na otázku, proč Einsteinovi trvalo 10 let než speciální relativitu zobecnil, a neopomeneme se na jednoho z největších géniů všech dob podívat také očima nefyzika jako na člověka – pacifistu a humanistu, milovníka žen, filosofa, otce atomového věku (?) nebo občana podezřelého z „neamerických“ a komunistických aktivit.

Termín: podzim 2024

Cena: 2.200 Kč.

Proběhlé webináře

Učební úlohy ve výuce chemie na středních školách (8 VH)

Jedná se o webinář, kde se postupně seznámíme s různými typy učebních úloh – aktivit do výuky ve stylu konstruktivistické výuky, důraz bude tedy kladen na aktivní činnost středoškoláků. Vždy bude propojení téma-konkrétní úloha, tzn. nejedná se o „teorii“, doplněná konkrétními pracemi a výstupy žáků. Součástí bude i využití mobilních a webových aplikací včetně rozvoje kritického myšlení ve výuce chemie. Vhodné zejména pro učitele chemie na SŠ a G.

Termín: 6.11., 6.12. 2023 a 9.1.2024, vždy 16:00-18:00  Informace v PDF zde.

Cena: 2.200 Kč.

Strategie přípravy žáků na zkoušky Cambridge English:

Další výukové aktivity podporující rozvoj řečových dovedností žáků (8 VH)

Kurzem Vás provede Mgr. Natalija Stančić (webinář bude primárně veden v anglickém jazyce, ale lektorka hovoří i česky). V současné době pracuje jako metodik a lektor, její specializací je příprava na zkoušky Cambridge ESOL a využití metody DME (Direct method for English) ve výuce. Natalija pracovala v British Council, kde měla na starosti záležitosti spojené s přípravou, realizací a hodnocením jazykových Cambridge zkoušek.

Účastnici obdrží originální materiály a odkazy na online zdroje. Vždy bude zaslán i záznam z webináře. Jedná se o novinku v rámci našich zaběhnutých praktických webinářů.

Termín: 5.3. (16:00-18:00), 18.3. (17:00-19:00), 2.4. (16:00-18:00) Informace v PDF zde.

Cena: 2.200 Kč.

Psychologické principy učení a jak je využít v přípravě a vedení inovativní výuky (8 VH)

Webinář užité psychologie pro pedagogy Vás seznámí s praktickými aspekty psychologie, které jsou důležité pro efektivní inovativní výuku. Webinářem Vás provede naše zkušená lektorka Dr. Radka High, která pracovala jako školní psycholožka a nyní se věnuje výuce studentů a dospělých na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a na VŠCHT. Jedná se o všechny tři uvedené termíny, které tvoří kompletní náplň webináře. Z každého webináře obdržíte záznam a prezentované podklady. Níže uvádíme předběžnou ukázku toho, na co se můžete těšit.

Termín: 13.3., 3.4. a 17.4. 2024, 16:00-18:00  Informace v PDF zde.

Cena: 2.200 Kč.

Učební úlohy ve výuce ruského jazyka (8 VH)

Během webináře se seznámíte s využitím učebních úloh jako nástrojem pro rozvíjení myšlenkových operací žáků, spolupráce či kooperace žáků, schopnosti vyhledávat potřebné informace v učebnicích, literatuře či na internetu a v neposlední řadě k osvojování či rozšiřování probraného učiva. Příklady konkrétních učebních úloh vhodných do jednotlivých fází učebního procesu (např. motivace, expozice, fixace učiva), práce s videonahrávkami různých žánrů a úrovní s využitím připravených modelových pracovních listů - důraz na rozvoj různých jazykových prostředků (výslovnost, slovní zásoba, gramatika) a zejména řečových dovedností (poslech, psaní, ústní projev).  Inspirativními webovými portály jako zdroji učebních úloh a mnoho dalšího.

Termín: 11. 4. a 18. 4. 2024, 15:30-19:00 Informace v PDF zde.

Cena: 2.200 Kč.

Konstruktivistická výuka fyziky na ZŠ a VG (8 VH)

V úvodu budou stručně nastíněny aktuální trendy v badatelsky orientované výuce fyziky. Poté se dozvíte na konkrétních příkladech, jak vést efektivně lekci (výklad) a získat čas na (následnou) skupinovou práci a další aktivity včetně praktické ukázky různých druhů skupinové práce, únikových her. Část výukových aktivit bude věnována projektům a velkým výstupům ve fyzice, ICT ve výuce fyziky – ukázky využití ICT ve výuce fyziky s důrazem na aktivní činnost žáků (např.  Action Bound, Baamboozle, Edpuzzle). Dalším tématem budou  kritéria hodnocení a sebehodnocení žáků a jejich výstupů. Jedná se o konkrétní aktivity, které budete moci přímo využít ve výuce. 

Termín: 4.3., 26. 3. a 30. 4. 2024, 17:00-19:00 Informace v PDF zde.

Cena: 2.200 Kč.

Badatelské lekce, skupinová práce, projektová výuka a ICT ve výuce matematiky na ZŠ a VG (8 VH)

Principy konstruktivistické výuky matematiky a aktuální trendy. Vedení efektivní lekce (výkladu) a díky tomu získání času na (následnou) skupinovou práci a další aktivity v duchu konstruktivistické výuky. Skupinová práce v matematice – praktické ukázky různých druhů skupinové práce ve výuce matematiky, únikové hry. Projekty a velké výstupy v matematice – ukázky projektových zadání a studijních plánů,  propojení matematiky s praxí, ukázky využití ICT ve výuce matematiky s důrazem na aktivní činnost žáků (např.  Action Bound, Baamboozle, Edpuzzle). Kritéria hodnocení a sebehodnocení žáků a jejich výstupů.

Termín: 19.3., 8.4. a 23.4.2024, 17:00-19:00 Informace v PDF zde.

Cena: 2.200 Kč. 

pracovni list compressed.jpeg
bottom of page